Published in 2009
Saturday, December 20, 2008

[1]. Fei Wang*, Ku Yang, Fu-Cai Ren, Ji-Kai Liu*. Sesquiterpene lactones from Carpesium abrotanoides. Fitoterapia, 2009, 80(1): 21-24.[PDF]

[2]. Fei Wang, Xiang-Mei Li, Ji-Kai Liu*. New terpenoids from Isodon sculponeata. Chem. Pharm. Bull., 2009, 57(5): 525-527.[PDF]

[3]. Fei Wang, Fu-Cai Ren, Ji-Kai Liu*. Alstonic acids A and B, unusual 2,3-secofernane triterpenoids from Alstonia scholaris. Phytochemistry, 2009, 70(5): 650-654.[PDF]

[4]. Fei Wang*, Yao Xu, Ji-Kai Liu*. New geranyloxycoumarins from Toddalia asiatica. J. Asian Nat. Prod. Res., 2009, 11(8): 752-756.[PDF]

[5]. Fei Wang, Xue-Lian Cheng, Ya-Ju Li, Song Shi, Ji-Kai Liu*. ent-Pimarane diterpenoids from Siegesbeckia orientalis and structure revision of a related compound. J. Nat. Prod., 2009, 72(11): 2005-2008.[PDF]

[6]. Ling Zhang, Yu Shen, Hua-Jie Zhu, Fei Wang, Ying Leng*, Ji-Kai Liu*. Pentanol derivatives from basidiomycete Catathelasma imperiale and their 11beta-hydroxysteroid dehydrogenases inhibitory activity. J. Antibiot., 2009, 62(5): 239-242.[RAR]