Published in 2008
Tuesday, October 28, 2008

[1]. Fei Wang, Zheng-Hong Xie, Yuan Gao, Yao Xu, Xue-Lian Cheng, Ji-Kai Liu*. Sulfonated guaianolides from Saussurea lappa. Chem. Pharm. Bull., 2008, 56(6): 864-865.[PDF]

[2]. Fei Wang, Ji-Kai Liu*. Highly oxygenated lanostane triterpenoids from the fungus Ganoderma applanatum. Chem. Pharm. Bull., 2008, 56(7): 1035-1037.[PDF]

[3]. Zhong-Yu Zhou, Fei Wang, Jian-Guo Tang, Li-Zhen Fang, Ze-Jun Dong, Ji-Kai Liu*. Gallicynoic acids A-I, acetylenic acids from the basidiomycete Coriolopsis gallica. J. Nat. Prod., 2008, 71: 223-226.[PDF]

[4]. Meng-Yuan Jiang, Fei Wang, Xiao-Long Yang, Li-Zhen Fang, Ze-Jun Dong, Hua-Jie Zhu, Ji-Kai Liu*. Derivatives of vibralactone from culture of basidiomycete Boreostereum vibrans. Chem. Pharm. Bull., 2008, 56(9): 1286-1288.[PDF]

[5]. Zhong-Yu Zhou, Jian-Guo Tang, Fei Wang, Ze-Jun Dong, Ji-Kai Liu*. Sesquiterpenes and aliphatic diketones from cultures of the basidiomycete Conocybe siliginea. J. Nat. Prod., 2008, 71: 1423-1426.[PDF]

[6]. Dong-Ze Liu, Rui-Rui Jia, Fei Wang, Ji-Kai Liu*. A new spiroaxane sesquiterpene from cultures of the basidiomycete Pholiota adiposa. Z. Naturforsch., 2008, 63b: 111-113.

[7]. Dong-Ze Liu, Fei Wang, Rui-Rui Jia, Ji-Kai Liu*. A novel sesquiterpene from the  basidiomycete Boletus calopus. Z. Naturforsch., 2008, 63b: 114-116.

[8]. Xiao-Long Yang, Cheng Qin, Fei Wang, Ze-Jun Dong, Ji-Kai Liu*. A new meroterpenoid pigment from the basidiomycete Albatrellus confluens. Chem. Biodivers., 2008, 5: 484-489.

[9]. Ling Zhang, Fei Wang, Ze-Jun Dong, Ji-Kai Liu*. New bisabolane sesquiterpene from culture broth of the fungus Aleuria aurantia (Pezizaceae). Acta Bot. Yunnan., 2008, 30(5): 611-613.[PDF]

[10]. Meng-Yuan Jiang, Fei Wang, Ze-Jun Dong, Yi Zhang, Hua-Jie Zhu, Ji-Kai Liu*. A new hydroxyl acetylenic fatty acid from the basidiomycete Craterellus aureus (Cantharellaceae). Acta Bot. Yunnan., 2008, 30(5): 614-616.[PDF]