Published in 2011
Saturday, March 12, 2011

[1]. Fei Wang*, Ya-Ju Li, Fu-Cai Ren, Guo-Zhu Wei, Ji-Kai Liu*. Pterisolic acids A―F, new ent-kaurane diterpenoids from the fern Pteris semipinnata. Chem. Pharm. Bull., 2011, 59(4): 484-487.[PDF]

[2]. Ting Lei, Yan Li, Dong-Mei Li, Guang-Ming Liu*, Ji-Kai Liu, Fei Wang*. A novel phenolic compound from Pinus yunnanensis. J. Asian Nat. Prod. Res., 2011, 13(5): 425-429.[PDF]

[3]. Meng-Yuan Jiang, Yan Li, Fei Wang, Ji-Kai Liu*. Isoprenylated cyclohexanoids from the basidiomycete Hexagonia speciosa. Phytochemistry, 2011, 72(9): 923-928.[PDF]

[4]. Gang-Qiang Wang, Kun Wei, Ling Zhang, Tao Feng, Fei Wang, Qiu-An Wang, Ji-Kai Liu*. One-step biomimetic synthesis of (±)-linderaspirone A and (±)-bi-linderone. Tetrahedron Lett., 2011, 52(21): 2719-2721.

[5]. Yuan Gao, Fei Wang, Dong-Sheng Zhou, Yan Li, Ji-Kai Liu*. Three new indole alkaloids from Rauvolfia yunnanensis. Nat. Prod. Bioprospect., 2011, 1(3): 104-107.[PDF]