Published in 2005
Sunday, April 13, 2008

[1] Fei Wang, Ji-Kai Liu*. Two new steryl esters from the basidiomycete Tricholomopsis rutilans. Steroids, 2005, 70: 127-130.[PDF]

 

[2] Fei Wang, Du-Qiang Luo, Ji-Kai Liu*. Aurovertin E, a new polyene pyrone from the basidiomycete Albatrellus confluens. J. Antibiot., 2005, 58: 412-415.[PDF]

 

[3] Du-Qiang Luo, Fei Wang, Xiao-Ying Bian, Ji-Kai Liu*. Rufuslactone, a new antifungal sesquiterpene from the fruiting bodies of the basidiomycete Lactarius rufus. J. Antibiot., 2005, 58: 456-459.

 

[4] Xing-Na Wang, Fei Wang, Jian-Chang Du, Hui-Ming Ge, Ren-Xiang Tan, Ji-Kai Liu*. A new marasmane sesquiterpene from the basidiomycete Russula foetens. Z. Naturforsch., 2005, 60b: 1065-1067.

 

[5] Hong-Jun Shao, Chen Qing, Fei Wang, Yan-Li Zhang, Du-Qiang Luo, Ji-Kai Liu*. A new cytotoxic lanostane triterpenoid from the basidiomycete Hebeloma versipelle. J. Antibiot., 2005, 58: 828-831.

 

[6] Xing-Na Wang, Ren-Xiang Tan, Fei Wang, Wolfgang Steglich, Ji-Kai Liu*. The first isolation of a phlegmacin type pigment from the ascomycete Xylaria euglossa. Z. Naturforsch., 2005, 60b: 333-336.