Published in 2010
Wednesday, January 06, 2010

[1]. Fei Wang, Yuan Gao, Ling Zhang, Ji-Kai Liu*. Bi-linderone, a highly modified methyl-linderone dimer from Lindera aggregata with activity toward improvement of insulin sensitivity in vitro. Org. Lett., 2010, 12(10): 2354-2357.[PDF]

[2]. Fei Wang, Yuan Gao, Ling Zhang, Bing Bai, Ya-Nan Hu, Ze-Jun Dong, Qi-Wei Zhai*, Hua-Jie Zhu*, Ji-Kai Liu*. A pair of windmill-shaped enantiomers from Lindera aggregata with activity toward improvement of insulin sensitivity. Org. Lett., 2010, 12(14): 3196-3199.[PDF]

[3]. Fei Wang*, Fu-Cai Ren, Ya-Ju Li, Ji-Kai Liu*. Scutebarbatines W―Z, new neo-clerodane diterpenoids from Scutellaria barbata and structure revision of a series of 13-spiro neo-clerodanes. Chem. Pharm. Bull., 2010, 58(9): 1267-1270.[PDF]

[4]. Yu-Mei Wang, Huai Xiao, Ji-Kai Liu, Fei Wang*. New iridoid glycosides from the twigs and leaves of Callicarpa formosana var. formosana. J. Asian Nat. Prod. Res., 2010, 12(3): 220-226.[PDF]

[5]. Ling Zhang, Rong-Hua Luo, Fei Wang, Meng-Yuan Jiang, Ze-Jun Dong, Liu-Meng Yang, Yong-Tong Zheng, Ji-Kai Liu*. Highly functionalized daphnane diterpenoids from Trigonostemon thyrsoideum. Org. Lett., 2010, 12(1): 152-155.[PDF]

[6]. Ling Zhang, Rong-Hua Luo, Fei Wang, Ze-Jun Dong, Liu-Meng Yang, Yong-Tang Zheng, Ji-Kai Liu*. Daphnane diterpenoids isolated from Trigonostemon thyrsoideum as HIV-1 antivirals. Phytochemistry, 2010, 71(16): 1879-1883.[PDF]

[7]. Ling Zhang, Yu Shen, Fei Wang, Ying Leng*, Ji-Kai Liu*. Rare merosesquiterpenoids from basidiomycete Craterellus odoratus and their inhibition of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenases. Phytochemistry, 2010, 71(1): 100-103.[PDF]