Published in 2015
Tuesday, November 10, 2015

[1]. Yuan Gao, Ai-Lin Yu, Gen-Tao Li, Ping Hai, Yan Li, Ji-Kai Liu*, and Fei Wang*. Hexacyclic monoterpenoid indole alkaloids from Rauvolfia verticillata. Fitoterapia, 2015, 107: 44–48. [full text]

[2].  Wan-Qiu Yang, Yuan Gao, Ming Li, De-Ren Miao*, and Fei Wang*. New chalcones bearing a long-chain alkylphenol from the rhizomes of Alpinia galanga. J. Asian Nat. Prod. Res., 2015, 17(8): 783–787. [full text]

[3]. Xiang-Dong Qin, Yan Zhao, Yuan Gao, Fu-Cai Ren, Shu Yang*, and Fei Wang*. Curcumaromins A, B, and C, three novel curcuminoids from Curcuma aromatica. Helv. Chim. Acta, 2015, 98(9): 1325–1331. [full text]

[4].  Xiang-Dong Qin, Shu Yang, Yan Zhao, Yuan Gao, Fu-Cai Ren, Dong-Ying Zhang*, and Fei Wang*. Five new C19-diterpenoid alkaloids from Aconitum carmichaeli. Phytochem. Lett., 2015, 13: 390–393. [full text]

[5]. Yuan Gao, Dong-Sheng Zhou, Ping Hai, Yan Li, and Fei Wang*. Hybrid monoterpenoid indole alkaloids obtained as artifacts from Rauvolfia tetraphylla. Nat. Prod. Bioprospect., 2015, 5(5): 247253. [full text]

[6]. Fu-Cai Ren, Li-Xia Wang, Qin Yu, Xian-Jun Jiang, and Fei Wang*. Lanostane-type triterpenoids from Scilla scilloides and structure revision of drimiopsin D. Nat. Prod. Bioprospect., 2015, 5(5): 263270. [full text]

[7]. Xiang-Mei Li, Mei-Fen Mao, Fu-Cai Ren, Xian-Jun Jiang, Ping Hai, and Fei Wang*. Pterocarpadiols A–D, rare 6a,11b-dihydroxypterocarpans from Derris robusta. Nat. Prod. Bioprospect., 2015, 5(6): 287291. [full text]